Stargard na sprzedaż lokal

sprzedaż • lokal komercyjny • lokal biurowy


zachodniopomorskie • Stargard


614 900 PLN
143 454 €
124 016 £
161 314 $
  • 650
946 zł
221 €
191 £
248 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt


Starosta Stargardzki
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zmianami) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

1. Przedmiotem sprzedaży jest:
1) udział w wysokości 4299/5000 części w zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiącej lokal użytkowy nr 2 o pow. 650,23 m 2 , znajdujący się w budynku nr 6 przy ulicy Warszawskiej w Stargardzie wraz z pomieszczeniami przynależnymi, na które składają się pomieszczenia byłej sali gimnastycznej o pow. 155 m 2 oraz budynek gospodarczy o pow. 75,67 m 2 , wraz z tożsamym udziałem w gruncie działki 442/1 o pow. 0,1686 ha , położonej w obrębie ewidencyjnym 11 miasta Stargard,
2) udział w wysokości 4299/5000 części w prawie własności działek o numerach: 442/2 o pow. 0,0020 ha i 442/3 o pow. 0,0028 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 11 miasta Stargard,
3) prawo własności niezabudowanej działki nr 441 o pow. 0,0370 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 11 miasta Stargard.
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta KW Nr SZ1T/00091381/1 .
Uwaga: Dla działki nr 441 została wydana zgoda dla realizacji inwestycji prowadzonej przez Gminę - Miasto Stargard polegająca na budowie kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego do odbiornika rzeki Iny w miejscowości Stargard.
Zatem po zakończeniu procesu inwestycyjnego właściwym jest ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Inwestora.
2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 614 900,00 zł
(słownie: sześćset czternaście tysięcy dziewięćset złotych), na którą składa się:
1) cena lokalu użytkowego określonego w pkt 1 ppkt 1 - 575 300,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych),
2) cena udziału w gruncie w działkach oznaczonych w pkt 1 ppkt 2 - 3 302,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dwa złote),
3) cena działki opisanej w pkt 1 ppkt 3 - 36 300,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysiące trzysta złotych).
Wysokość wadium wynosi 61 490,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych).
Minimalne postąpienie 6 149,00 zł
(słownie: sześć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych).
Uwaga: Cena nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zmianami).
3. Przeznaczenie nieruchomości.
Nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obecnie obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu” przyjęte zostało uchwałą Nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 30 sierpnia 2011r., zmienione uchwałą Nr XXVI/301/2013 z dnia 26 lutego 2013r., uchwałą Nr IV/30/2015 z dnia 3 lutego 2015r. oraz uchwałą Nr XVI/182/2016 z dnia 23 lutego 2016r. przewiduje funkcję terenów śródmiejskich zespołów mieszkaniowych (symbol SM.2a.5).
4. Opis nieruchomości.
Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków symbolem Bi - tereny zabudowane inne i Bp - tereny pod zabudowę składająca się lokalu użytkowego, w skład którego wchodzą: pomieszczenie piwniczne o pow. 179,12 m 2 , klatka schodowa o pow. 1,49 m 2 , pomieszczenia na I piętrze o pow. 223,11 m 2 , pomieszczenia na poddaszu 246,51 m 2 .
Do lokalu przynależne są pomieszczenia na parterze budynku: była sala gimnastyczna o pow. 155 m 2 oraz budynek gospodarczy o powierzchni 75,67 m 2 . Budynek wolnostojący biurowo-mieszkalny, trzykondygnacyjny, powstał w technologii tradycyjnej murowanej. Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Dwie klatki schodowe. W piwnicy zlokalizowane są garaże i komórka. Brama wjazdowe drewniana. Budynek wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i odgromową. Stan budynku dostateczny. Lokal użytkowy jest wyłączony z bieżącej eksploatacji. Teren wokół budynku niezagospodarowany. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej z ulicy Warszawskiej.
5. Obciążenia nieruchomości.
Brak.
6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość.
Brak.

7. Warunki przetargu:
1) Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy ul. Skarbowej nr 1 (pokój nr 103).
2) Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie do dnia 14 maja 2019 r. wadium w wysokości podanej w pkt 2 ogłoszenia na konto Starostwa Powiatowego Stargardzie - Bank PKO BP O/Stargard Nr 46 1020 4867 00001002 0007 9830 - z dopiskiem „ Wadium - nieruchomość ul. Warszawska w Stargardzie”. Za wpływ wadium uważa się datę uznania rachunku Starostwa.
3) Przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać okazania:
- dowodu wpłaty wadium,
- w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
a podlegającym wpisom do rejestru - aktualnego wypisu, odpisu, bądź zaświadczenia z właściwego Rejestru Sądowego, pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
4) Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone na konto bankowe
5) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,
6) Uczestnicy przetargu biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej poświadczonej notarialnie. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub, okazując pełnomocnictwo współmałżonka,
7) W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości zostanie ustalony cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości, Nabywca winien przedłożyć stosowne zezwolenie przez właściwego ministra,
8) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,
9) Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z posiadaną dokumentacją oraz stanem nieruchomości. Oględzin nieruchomości można dokonać, po uprzednim uzgodnieniu terminu, pod niżej wskazanym telefonem kontaktowym lub poprzez kontakt osobisty w siedzibie Starostwa,
10)Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym zgodnie z posiadaną dokumentacją i jej stanem technicznym.
11) Podstawą zawarcia umowy notarialnej jest protokół z przeprowadzonego przetargu. Odmowa podpisania protokołu będzie jednoznaczna z odmową zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości i skutkować będzie przepadkiem wadium.
12) Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi Nabywca nieruchomości.

Starosta Stargardzki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.


Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.powiatstargardzki.eu
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1,
pokój nr 208 (tel. 91/480-48-93),e-mail: ,
lub pokój nr 204 (tel.91/480-48-36), e-mail: .  • powierzchnia: 650 m2
  • piętro: parter

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek