• Nieruchomości woj. Zachodniopomorskie

95 000 PLN (1 218 PLN/m²) ARCHIWALNA

Siemyśl (Zachodniopomorskie)

Lokal usługowy

  • Pokoje1
  • Łazienki-
  • Powierzchnia78.00m²
  • Rodzaj Lokal usługowy
  • Cena 95 000 PLN
  • MiastoSiemyśl
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU

NR WIiN-II.7740.6.2017Dyrektor Wydziału Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego działając z upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie pełnomocnictwa nr 142/2016 z dnia 27 września 2016 r. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości1. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nr WIiN-II.7740.6.2017 jest lokal niemieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 78,60 m2, położony w Siemyślu przy ul. Kołobrzeskiej 12, KW nr KO1L/00055457/3, udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 1417/10000, działka nr 388/3 o powierzchni 0,28 ha, obręb ewidencyjny 0058 Siemyśl, KW nr KO1L/00029436/9.2. Lokal niemieszkalny nr 7 stanowi własność Województwa Zachodniopomorskiego. Składowymi powierzchni użytkowej lokalu, tj. 78,60 m2 są: przedsionek - 3,1 m2, sala sprzedaży - 36,1 m2, biuro - 11,9 m2, magazyn - 9,4 m2 i hall - 18,1 m2, natomiast przynależnymi do lokalu są następujące pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 40 m2: korytarz 7A - 10,20 m2, magazyn 7B - 20,90 m2 i magazyn z wc 7C - 8,90 m2. Lokal położony jest w przyziemiu budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z zewnątrz budynku. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną i wodnokanalizacyjną.3. Lokal nie jest obciążony prawami osób trzecich ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.4. Teren, na którym położna jest przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r. planie zagospodarowania przestrzennego jednostka planistyczna oznaczona była symbolem „32UZ” – teren istniejącego ośrodka zdrowia z apteką do dalszego użytkowania.5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 95.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).6. Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2022 r., o godz. 10.00 w budynku Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, parter, sala nr 8.7. Warunkiem przystąpienia do przetargu nr WIiN-II.7740.6.2017 jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 4.800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych). Wadium w odpowiedniej wysokości należy wpłacać do dnia 11 lutego 2022 r. na konto depozytowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX932. W tytule wpłaty wadium należy oznaczyć numer przetargu i jego uczestników. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu najpóźniej w dniu 11 lutego 2022 r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Wadium wpłacone przez uczestników, którzy nie wygrają przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, a uczestnikowi wybranemu jako kandydat na nabywcę nieruchomości zostanie zaliczone na poczet pozostałej kwoty ceny nabycia nieruchomości.8. Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością podjęcia działań minimalizujących ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 informujemy, iż:

- ilość osób dopuszczonych do przetargu odpowiadać będzie ilości wpłaconych wadium (dopuszcza się udział max. 1 osoby towarzyszącej),

- uczestnik przetargu będzie uprawniony do wejścia do budynku, w którym odbywa się przetarg nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia przetargu,

- uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej (maska) zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu ogólnokrajowymi procedurami bezpieczeństwa.9. Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość i okazać go Komisji Przetargowej. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście (łącznie) lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. W przypadku ustanowienia pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo z notarialnym poświadczeniem podpisu. Powyższe dokumenty winny być złożone Komisji Przetargowej w dniu przetargu pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu.10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.11. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu.

W razie nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Akt notarialny zostanie sporządzony na koszt nabywcy przez kancelarię notarialną wskazaną przez zbywającego.12. Organizator nie wyraża zgody na przelew na osoby trzecie wierzytelności dotyczącej zawarcia umowy sprzedaży wynikającej z wygrania przetargu.13. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z jego przedmiotem. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.14. Poprzednie przetargi przeprowadzone zostały w terminie: 19 lutego 2019 r., 21 maja 2019 r., 9 lipca 2019 r., 30 września 2020 r. i 18 marca 2021 r.15. Oględzin przedmiotu przetargu można dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.16. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, informując o tym w formie właściwej dla jego ogłoszenia.17. Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w niniejszym ogłoszeniu można uzyskać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Kapitańska 3A, tel. XXXXXX222.

Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
tel: XXXXXX222Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: 2103/3186/OLS
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14603993
  • Liczba pokoi: 1

Mapa

Zachodniopomorskie, Siemyśl
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX222
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.