• Nieruchomości woj. Zachodniopomorskie

Działka budowlana

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia 858m2
 • Rodzaj Działka budowlana
 • Cena 1 700 000 PLN
 • MiastoDziwnów
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy


OGŁOSZENIE
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
Starosta Kamieński
ogłasza na dzień 23 stycznia 2024 roku czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Lp.
1.
Położenie nieruchomości
Obręb 2 miasto Dziwnów, gmina Dziwnów
KW SZ1K/00027864/4

Nr działki
508
Powierzchnia działki
w ha

0,0858
Cena wywoławcza
w zł.

1.700.000,00
do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w stawce obowiazującej w dniu sprzedaży nieruchomości, jezeli obowizek taki wnikać będzie z obowiązujących przepisów


Wysokość wadium
w zł.
85.000,00

Minimalne postąpienie
1 % ceny wywoławczej,z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Godzina przetargu
10:00:00
Teren, na którym znajduje się zbywana nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów, działka nr 508 obręb Dziwnów, posiada zapis "ośrodki rekreacyjne".
Nieruchomość zabudowana budynkiem 1 -piętrowym o powierzchni zabudowy 173 m2 i budynkiem parterowym o powierzchni zabudowy 129 m2, które wymagają kapitalnego remontu.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Wolińskiej 7b, w sali konferencyjnej (I pietro).

WARUNKI PRZETARGU
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium w wysokości podanej w tabeli w terminie do dnia 20 stycznia 2024 roku przelewem na konto Starostwa : Bank Spółdzielczy w Wolinie Filia w Kamieniu Pomorskim Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX090.
Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.
2. Stawienie się osobiście na przetargu lub ustanowienia pełnomocnika
3. Przedłożeniu Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujących dokumentów:
• okazanie dowodu tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu
• w przypadku udziału pełnomocnika – przedłożeniu oryginału pełnomocnictwa,
• małżonkowie oboje biorą udział w przetargu lub okazują pełnomocnictwo drugiego małżonka do celów przetargowych, (do podpisania umowy notarialnej pełnomocnictwo musi być udzielone notarialnie),
• pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem nr konta, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu,
• aktualnego odpisu właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem przetargu w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych,
• uchwałę Walnego Zgromadzenia Wspólników dla Spółek z o.o. w sprawie nabycia przedmiotowej nieruchomości oraz listę Wspólników Spółki z o.o.ZAKOŃCZENIE PRZETARGU
Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wadium, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium przepada.
Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni.
Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu na konto Starostwa Powiatowego, tak aby w przeddzień zawarcia aktu notarialnego znajdowała się na koncie sprzedającego.
Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI
Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć skargę do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia przetargu.
Starosta Kamieński może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg lub uznać skargę za bezzasadną.
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 17B w budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim lub pod nr tel. XXXXXX929 bądź na stronie internetowej Starostwa Powiatowego tj. www.bip.powiatkamienski.pl w kolumnie przetargi Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (notarialne, sądowe, geodezyjne – wskazania granic działki) ponosi nabywca.
Starosta Kamieński zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości (art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344)

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

 • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15267738
 • Data publikacji: 27 listopada 2023 15:06 (4 dni temu)

Mapa

Zachodniopomorskie, Dziwnów, Dziwnów ,
Nieruchomości -

Nieruchomości -

+48XXXXXX598
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka budowlana na sprzedaż - Dziwnów, Dziwnów

nieruchomosci-zachodnio-pom-24.pl / 15267738

Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -

1 700 000 PLN

1 981 zł/m2
Dziwnów (Dziwnów) (Zachodniopomorskie, gm. Dziwnów)

Nieruchomości -

+48690009598

Główne cechy:

 • Powierzchnia 858m2

Opis - Działka Budowlana


OGŁOSZENIE
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
Starosta Kamieński
ogłasza na dzień 23 stycznia 2024 roku czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Lp.
1.
Położenie nieruchomości
Obręb 2 miasto Dziwnów, gmina Dziwnów
KW SZ1K/00027864/4

Nr działki
508
Powierzchnia działki
w ha

0,0858
Cena wywoławcza
w zł.

1.700.000,00
do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w stawce obowiazującej w dniu sprzedaży nieruchomości, jezeli obowizek taki wnikać będzie z obowiązujących przepisów


Wysokość wadium
w zł.
85.000,00

Minimalne postąpienie
1 % ceny wywoławczej,z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Godzina przetargu
10:00:00
Teren, na którym znajduje się zbywana nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów, działka nr 508 obręb Dziwnów, posiada zapis "ośrodki rekreacyjne".
Nieruchomość zabudowana budynkiem 1 -piętrowym o powierzchni zabudowy 173 m2 i budynkiem parterowym o powierzchni zabudowy 129 m2, które wymagają kapitalnego remontu.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Wolińskiej 7b, w sali konferencyjnej (I pietro).

WARUNKI PRZETARGU
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium w wysokości podanej w tabeli w terminie do dnia 20 stycznia 2024 roku przelewem na konto Starostwa : Bank Spółdzielczy w Wolinie Filia w Kamieniu Pomorskim Nr 31 9393 0000 0001 5929 2000 0090.
Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.
2. Stawienie się osobiście na przetargu lub ustanowienia pełnomocnika
3. Przedłożeniu Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujących dokumentów:
• okazanie dowodu tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu
• w przypadku udziału pełnomocnika – przedłożeniu oryginału pełnomocnictwa,
• małżonkowie oboje biorą udział w przetargu lub okazują pełnomocnictwo drugiego małżonka do celów przetargowych, (do podpisania umowy notarialnej pełnomocnictwo musi być udzielone notarialnie),
• pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem nr konta, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu,
• aktualnego odpisu właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem przetargu w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych,
• uchwałę Walnego Zgromadzenia Wspólników dla Spółek z o.o. w sprawie nabycia przedmiotowej nieruchomości oraz listę Wspólników Spółki z o.o.ZAKOŃCZENIE PRZETARGU
Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wadium, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium przepada.
Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni.
Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu na konto Starostwa Powiatowego, tak aby w przeddzień zawarcia aktu notarialnego znajdowała się na koncie sprzedającego.
Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI
Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć skargę do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia przetargu.
Starosta Kamieński może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg lub uznać skargę za bezzasadną.
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 17B w budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim lub pod nr tel. 91 38 23 929 bądź na stronie internetowej Starostwa Powiatowego tj. www.bip.powiatkamienski.pl w kolumnie przetargi Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (notarialne, sądowe, geodezyjne – wskazania granic działki) ponosi nabywca.
Starosta Kamieński zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości (art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344)


Szczegóły oferty

 • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15267738
 • Data publikacji: 27 listopada 2023 15:06 (4 dni temu)