sprzedaż • działka • budowlana


zachodniopomorskie • Wapnica


140 000 PLN
32 487 €
27 338 £
35 330 $
  • 1 764
79 zł
18 €
15 £
20 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

OGŁOSZENIE
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
Starosta Kamieński
ogłasza na dzień 20 marca 2020 roku pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Lp. 1.
Położenie nieruchomości Obręb Wapnica, gmina Międzyzdroje KW SZ1W/00032926/5
Nr działki 144/12 144/19
Powierzchnia działki w ha 0,1764
Cena wywoławcza brutto w zł. 140.000,00
Wysokość wadium w zł. 14.000,00
Minimalne postąpienie 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Godzina przetargu 10:00:00

Teren, na którym znajduje się zbywana nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje działki nr 144/12 i 144/19, obręb Wapnica leżą na obszarze oznaczonym jako "teren zabudowy mieszkaniowej na obszarach wiejskich oraz na obszarze miasta".

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Wolińskiej 7b, w sali konferencyjnej (I pietro).

WARUNKI PRZETARGU
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium w wysokości podanej w tabeli w terminie do dnia 17 marca 2020 roku w kasie Starostwa lub przelewem na konto Starostwa : Bank Spółdzielczy w Wolinie Filia w Kamieniu Pomorskim Nr 31 9393 0000 00015929 2000 0090.
Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.
2. Stawienie się osobiście na przetargu lub ustanowienia pełnomocnika
3. Przedłożeniu Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujących dokumentów:
• okazanie dowodu tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu
• w przypadku udziału pełnomocnika - przedłożeniu oryginału pełnomocnictwa,
• małżonkowie oboje biorą udział w przetargu lub okazują pełnomocnictwo drugiego małżonka do celów przetargowych, (do podpisania umowy notarialnej pełnomocnictwo musi być udzielone notarialnie),
• pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem nr konta, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu,
• aktualnego odpisu właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem przetargu w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych,
• uchwałę Walnego Zgromadzenia Wspólników dla Spółek z o.o. w sprawie nabycia przedmiotowej nieruchomości oraz listę Wspólników Spółki z o.o.ZAKOŃCZENIE PRZETARGU
Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wadium, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium przepada.
Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni.
Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu na konto Starostwa Powiatowego, tak aby w przeddzień zawarcia aktu notarialnego znajdowała się na koncie sprzedającego.
Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI
Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć skargę do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia przetargu.
Starosta Kamieński może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg lub uznać skargę za bezzasadną.
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 17B w budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim lub pod nr tel. 91 38 23 929 bądź na stronie internetowej Starostwa Powiatowego tj. www.bip.powiatkamienski.pl w kolumnie przetargi Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (notarialne, sądowe, geodezyjne - wskazania granic działki) ponosi nabywca.
Starosta Kamieński zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości (art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. Poz. 2204 ze zm.)
  • powierzchnia: 1764 m2
  • powierzchnia działki: 1764 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek