• Nieruchomości woj. Zachodniopomorskie

857 000 PLN (120 PLN/m²) na sprzedaż

Gryfice (Zachodniopomorskie)

Lokal usługowy

 • Pokoje-
 • Łazienki1
 • Powierzchnia7114.00m²
 • Rodzaj Lokal usługowy
 • Cena 857 000 PLN
 • MiastoGryfice
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

Aukcja (licytacja) w dniu 25 sierpnia 2020 r. na sprzedaż nieruchomości położonej
w Gryficach, woj. zachodniopomorskie – działka nr 3/27 o pow. 0,7114 ha

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza aukcję (licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej objętej prawem użytkowania wieczystego położonej w Gryficach,
woj. zachodniopomorskie.
1. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT AUKCJI
1.1. Organizatorem aukcji jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: XXXXXXX678, NIP XXXXXXXXXX510, REGON XXXXXX980, BDO: XXXXXX141 (dalej: „Organizator Aukcji” lub „Spółka”). Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2019.118 ze zmianami).
1.2. Przedmiotem aukcji jest:
prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Gryfice obręb 0010 Gryfice - 10, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 3/27 o powierzchni 0,7114 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW SZ1G/00013507/9, wraz z prawem własności budynku i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, a także udział wynoszący 8/81 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3/28 dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00044405/0.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW
2.1. Do aukcji mogą przystąpić,
2.1.1. osoby fizyczne,
2.1.2. osoby prawne,
2.1.3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym i nabywa nieruchomość na majątek odrębny, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić najpóźniej do daty podpisania aktu notarialnego zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie, albo umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszej aukcji po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U.2017.2278).
2.2. W aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
2.2.1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
2.2.2. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem aukcji,
2.2.3. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, wymienionych w punktach 2.2.1. i 2.2.2. powyżej,
2.2.4. osoby, które pozostają z prowadzącym aukcję, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego aukcję.
3. WARUNKI AUKCJI
3.1. Licytacja odbędzie się w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w miejscu prowadzenia działalności w Gryficach przy ul. Fabrycznej 2, w budynku administracyjnym w dniu 25 sierpnia 2020 r. o godzinie 14:00
3.2. Przedmiot aukcji można obejrzeć w Gryficach przy ul. Fabrycznej w dni powszednie w godz. od 10:00 do 13:00 w okresie od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję.
3.3. Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr 3/27 o powierzchni 0,7114 ha, wraz z udziałem wynoszącym 8/81 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3/28 wynosi 857.000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych brutto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT.
3.4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 8.570,00 zł.
3.5. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 85.700,00 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset) złotych i może być wniesione w formie pieniężnej przelewem albo w formie gwarancji bankowej:
3.5.1. pisemnej - poprzez przedłożenie oryginału dokumentu obejmującego gwarancję,
3.5.2. w postaci komunikatu SWIFT - poprzez przedłożenie wydruku tego komunikatu skierowanego do Banku prowadzącego rachunek bankowy Spółki wskazany przez Organizatora Aukcji.
3.6. Wadialna gwarancja bankowa powinna zawierać niezbędne elementy tj. określenie wierzytelności, określenie Beneficjenta, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Banku - Gwaranta do wypłacenia na pierwsze żądanie Beneficjenta kwoty pieniężnej odpowiadającej kwocie wadium, warunki zapłaty i dokumenty jakie Beneficjent powinien załączyć do żądania zapłaty. Gwarancja bankowa powinna zawierać w szczególności:
3.6.1. informację, że Bank dokona wypłaty gwarantowanej kwoty w przypadku gdy:
3.6.1.1. żaden z uczestników aukcji nie zaoferował ceny wywoławczej lub
3.6.1.2. Oferent pomimo udzielenia mu przybicia nie przystąpił do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu aukcji lub
3.6.1.3. Oferent pomimo udzielenia mu przybicia nie uiścił w wymaganym terminie ceny nabycia przedmiotu aukcji lub
3.6.1.4. zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta
3.6.2. informację, że gwarancja obowiązuje nie krócej niż do dnia 25 listopada 2020 r.
3.7. Gwarancja Bankowa w zakresie spełnienia warunków wskazanych w pkt 3.6. podlega zatwierdzeniu przez Organizatora Aukcji.
3.8. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w terminie wskazanym w pkt 4.1. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wskazany rachunek bankowy albo dzień doręczenia gwarancji bankowej na wskazany adres.
3.9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty, zamknięciu aukcji bez wyboru oferty lub unieważnieniu aukcji, z zastrzeżeniem pkt 3.11.
3.10. Wadium w formie pieniężnej złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej zostanie ona zwrócona w terminie do 7 dni roboczych po zapłaceniu ceny nabycia.
3.11. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.12. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.13. Wadium przepada na rzecz Spółki również w przypadku gdy nabywca w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.14. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest także złożenie wymaganych niniejszym ogłoszeniem oświadczeń i dokumentów.
3.15. Aukcję wygrywa oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę.
3.16. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku aukcji nastąpi w chwili podpisania aktu notarialnego - w takim przypadku każda ze stron może dochodzić zawarcia umowy sprzedaży.
3.17. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (wpływ środków na rachunek bankowy Spółki), przy czym dopuszcza się możliwość zapłaty ceny w powyższym terminie na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny
3.18. Nabywca, który w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
3.19. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz zawarciu umowy sprzedaży.
3.20. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez wyboru oferty, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3.9. i 3.11.
3.21. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia aukcji bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3.9.
3.22. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, warunków aukcji, bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem pkt 3.9.;
3.23. Z tytułu niedopuszczenia do licytacji, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia aukcji bez wyboru oferty lub unieważnienia aukcji, oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
4. WADIUM i WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY
4.1. Oferent w terminie do dnia 20 sierpnia 2020 r. zobowiązany jest do wpłaty wadium w formie pieniężnej na następujący numer rachunku bankowego Spółki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX950 z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium – działka nr 3/27 w Gryficach”. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, winna ona być przesłana w terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r. na adres Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń z dopiskiem „Aukcja – działka 3/27 w Gryficach”.
4.2. Przed licytacją oferent zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi Aukcji:
4.2.1. aktualny wydruk informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (w przypadku gdy oferent jest osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą),
4.2.2. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika aukcji (jeżeli oferent działa poprzez pełnomocnika),
4.2.3. inne dokumenty potwierdzające tożsamość uczestnika lub jego pełnomocnika,
4.2.4. dowód wniesienia wadium,
4.2.5. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu postępowania oraz warunkami aukcji - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
4.2.6. podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
4.2.7. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z „Klauzulą informacyjną dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych” - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowe informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu aukcji można uzyskać pod nr tel.kom.669 990 161
Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: LSlc-000001012 - LS/
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13934073
 • Data publikacji: 1 sierpnia 2020 11:33 (2 dni temu)
 • Liczba łazienek: 1

Mapa

Zachodniopomorskie, Gryfice
Grzegorz Cymmerman

Grzegorz Cymmerman

+48XXXXXX400
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Lokal usługowy z rynku wtórnego na sprzedaż Gryfice

nieruchomosci-zachodnio-pom-24.pl / 13934073

Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -

857 000 PLN

120 zł/m²
Gryfice

Główne cechy:

 • Powierzchnia 7114.00m²
 • Łazienki 1

Opis - Lokal usługowy

Aukcja (licytacja) w dniu 25 sierpnia 2020 r. na sprzedaż nieruchomości położonej
w Gryficach, woj. zachodniopomorskie – działka nr 3/27 o pow. 0,7114 ha

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza aukcję (licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej objętej prawem użytkowania wieczystego położonej w Gryficach,
woj. zachodniopomorskie.
1. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT AUKCJI
1.1. Organizatorem aukcji jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: XXXXXXX678, NIP XXXXXXXXXX510, REGON XXXXXX980, BDO: XXXXXX141 (dalej: „Organizator Aukcji” lub „Spółka”). Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2019.118 ze zmianami).
1.2. Przedmiotem aukcji jest:
prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Gryfice obręb 0010 Gryfice - 10, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 3/27 o powierzchni 0,7114 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW SZ1G/00013507/9, wraz z prawem własności budynku i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, a także udział wynoszący 8/81 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3/28 dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00044405/0.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW
2.1. Do aukcji mogą przystąpić,
2.1.1. osoby fizyczne,
2.1.2. osoby prawne,
2.1.3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym i nabywa nieruchomość na majątek odrębny, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić najpóźniej do daty podpisania aktu notarialnego zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie, albo umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszej aukcji po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U.2017.2278).
2.2. W aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
2.2.1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
2.2.2. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem aukcji,
2.2.3. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, wymienionych w punktach 2.2.1. i 2.2.2. powyżej,
2.2.4. osoby, które pozostają z prowadzącym aukcję, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego aukcję.
3. WARUNKI AUKCJI
3.1. Licytacja odbędzie się w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w miejscu prowadzenia działalności w Gryficach przy ul. Fabrycznej 2, w budynku administracyjnym w dniu 25 sierpnia 2020 r. o godzinie 14:00
3.2. Przedmiot aukcji można obejrzeć w Gryficach przy ul. Fabrycznej w dni powszednie w godz. od 10:00 do 13:00 w okresie od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję.
3.3. Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr 3/27 o powierzchni 0,7114 ha, wraz z udziałem wynoszącym 8/81 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3/28 wynosi 857.000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych brutto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT.
3.4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 8.570,00 zł.
3.5. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 85.700,00 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset) złotych i może być wniesione w formie pieniężnej przelewem albo w formie gwarancji bankowej:
3.5.1. pisemnej - poprzez przedłożenie oryginału dokumentu obejmującego gwarancję,
3.5.2. w postaci komunikatu SWIFT - poprzez przedłożenie wydruku tego komunikatu skierowanego do Banku prowadzącego rachunek bankowy Spółki wskazany przez Organizatora Aukcji.
3.6. Wadialna gwarancja bankowa powinna zawierać niezbędne elementy tj. określenie wierzytelności, określenie Beneficjenta, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Banku - Gwaranta do wypłacenia na pierwsze żądanie Beneficjenta kwoty pieniężnej odpowiadającej kwocie wadium, warunki zapłaty i dokumenty jakie Beneficjent powinien załączyć do żądania zapłaty. Gwarancja bankowa powinna zawierać w szczególności:
3.6.1. informację, że Bank dokona wypłaty gwarantowanej kwoty w przypadku gdy:
3.6.1.1. żaden z uczestników aukcji nie zaoferował ceny wywoławczej lub
3.6.1.2. Oferent pomimo udzielenia mu przybicia nie przystąpił do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu aukcji lub
3.6.1.3. Oferent pomimo udzielenia mu przybicia nie uiścił w wymaganym terminie ceny nabycia przedmiotu aukcji lub
3.6.1.4. zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta
3.6.2. informację, że gwarancja obowiązuje nie krócej niż do dnia 25 listopada 2020 r.
3.7. Gwarancja Bankowa w zakresie spełnienia warunków wskazanych w pkt 3.6. podlega zatwierdzeniu przez Organizatora Aukcji.
3.8. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w terminie wskazanym w pkt 4.1. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wskazany rachunek bankowy albo dzień doręczenia gwarancji bankowej na wskazany adres.
3.9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty, zamknięciu aukcji bez wyboru oferty lub unieważnieniu aukcji, z zastrzeżeniem pkt 3.11.
3.10. Wadium w formie pieniężnej złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej zostanie ona zwrócona w terminie do 7 dni roboczych po zapłaceniu ceny nabycia.
3.11. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.12. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.13. Wadium przepada na rzecz Spółki również w przypadku gdy nabywca w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.14. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest także złożenie wymaganych niniejszym ogłoszeniem oświadczeń i dokumentów.
3.15. Aukcję wygrywa oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę.
3.16. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku aukcji nastąpi w chwili podpisania aktu notarialnego - w takim przypadku każda ze stron może dochodzić zawarcia umowy sprzedaży.
3.17. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (wpływ środków na rachunek bankowy Spółki), przy czym dopuszcza się możliwość zapłaty ceny w powyższym terminie na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny
3.18. Nabywca, który w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
3.19. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz zawarciu umowy sprzedaży.
3.20. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez wyboru oferty, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3.9. i 3.11.
3.21. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia aukcji bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3.9.
3.22. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, warunków aukcji, bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem pkt 3.9.;
3.23. Z tytułu niedopuszczenia do licytacji, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia aukcji bez wyboru oferty lub unieważnienia aukcji, oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
4. WADIUM i WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY
4.1. Oferent w terminie do dnia 20 sierpnia 2020 r. zobowiązany jest do wpłaty wadium w formie pieniężnej na następujący numer rachunku bankowego Spółki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX950 z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium – działka nr 3/27 w Gryficach”. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, winna ona być przesłana w terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r. na adres Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń z dopiskiem „Aukcja – działka 3/27 w Gryficach”.
4.2. Przed licytacją oferent zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi Aukcji:
4.2.1. aktualny wydruk informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (w przypadku gdy oferent jest osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą),
4.2.2. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika aukcji (jeżeli oferent działa poprzez pełnomocnika),
4.2.3. inne dokumenty potwierdzające tożsamość uczestnika lub jego pełnomocnika,
4.2.4. dowód wniesienia wadium,
4.2.5. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu postępowania oraz warunkami aukcji - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
4.2.6. podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
4.2.7. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z „Klauzulą informacyjną dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych” - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowe informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu aukcji można uzyskać pod nr tel.kom.669 990 161


Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: LSlc-000001012 - LS/
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13934073
 • Data publikacji: 1 sierpnia 2020 11:33 (2 dni temu)
 • Liczba łazienek: 1