• Nieruchomości woj. Zachodniopomorskie

305 PLN / miesięcznie na wynajem

Kołobrzeg (Zachodniopomorskie)
Brak zdjęcie dla tego ogłoszenia

Działka inwestycyjna

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia4.00m²
 • Rodzaj Działka inwestycyjna
 • Cena 305 PLN/msc
 • MiastoKołobrzeg
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

STAROSTA KOŁOBRZESKI

Plac Ratuszowy 1

78-100 Kołobrzeg

GN.6845.00088.2020


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz zarządzenia nr 3/2021 Starosty Kołobrzeskiego z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kołobrzegu przy ul. Grochowskiej – dz. nr 153/1 obręb 13 miasto Kołobrzeg


STAROSTA KOŁOBRZESKI

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

na czas oznaczonyI. Opis nieruchomości:

Oznaczenie geodezyjne i powierzchnia nieruchomości:
Działka nr 153/1 o pow. 0,0391 ha obręb ewidencyjny nr 13 miasto Kołobrzeg

Nr księgi wieczystej:
KO1L/00041926/1 - prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu

Położenie i opis nieruchomości:
Przedmiotem dzierżawy jest teren o pow. 4 m2 (2mx2m) stanowiący część działki Skarbu Państwa oznaczonej nr 153/1 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 13 miasto Kołobrzeg - z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży produktów sezonowych (cele handlowe). Teren przeznaczony do dzierżawy zlokalizowany jest bezpośrednio przy kiosku handlowym przy ul. Grochowskiej.

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
Dla działki nr 153/1 obręb 13 miasto Kołobrzeg brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej w Kołobrzegu – działka nr 153/1 obręb 13 miasto Kołobrzeg leży na terenie oznaczonym symbolem „MW12” – teren o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami towarzyszącymi. W kierunkach rozwoju, którego zapisano, iż jest to teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz mieszkaniowo-usługowej i oświatowej, z możliwością uzupełnienia terenu o następujące preferowane funkcje: mieszkaniową wielorodzinną, usługową, gastronomiczną, rekreacyjno-sportową, usługową-oświatową; gdzie należy dążyć do rewitalizacji zabudowy zgodnie z wytycznymi zapisanymi w ustaleniach ogólnych studium.

Cena wywoławczego miesięcznego czynszu dzierżawnego:
305,00 zł
(słownie: trzysta pięć złotych i 00/100 )
Do ustalonego w drodze przetargu czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%

Forma władania:
Dzierżawa na czas oznaczony od dnia 01 maja 2021r. do dnia 31 sierpnia 2021r.

Termin wnoszenia opłat:
Do dnia 25 każdego miesiąca za dany miesiąc.

Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 31 marca 2021 r. o godz. 10.00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy Placu Ratuszowym 1 – pokój nr 15.

Obciążenia nieruchomości:
brak

Dodatkowe informacje:
Wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości i opłatami lokalnymi ponosić będzie dzierżawca.

Wysokość wadium:
61,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt jeden złotych i 00/100)

Wysokość postąpienia:
Nie niższe niż 1% ceny wywoławczej, tj. 10,00 zł
(słownie: dziesięć złotych i 00/100)II. Informacja dla uczestników przetargu:

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium nie później niż do dnia 25 marca 2021r., na rachunek Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu: BNP Paribas Bank Polska S.A., Oddział w Kołobrzegu nr 94 2030 XXXXXXXXXXXXXXXXX030

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na w/w rachunek.

2) Uczestnik przetargu okazuje dowód wpłaty wadium komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego otwarciem.

3) Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej dokumenty umożliwiające określenie ich tożsamości oraz zdolności do uczestnictwa w przetargu, a w szczególności:

- osoba fizyczna – ważny dokument potwierdzający tożsamość,

- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przeprowadzenia przetargu zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- osoba prawna – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przeprowadzenia przetargu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumenty potwierdzające tożsamość osób działających w imieniu osoby prawnej oraz ich umocowanie do dokonywania czynności związanych z uczestnictwem w przetargu w imieniu osoby prawnej (jeżeli nie wynika to bezpośrednio z odpisu z KRS),

- pełnomocnik – ważne pełnomocnictwo oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość.

Ponadto, uczestnicy przetargu zobowiązani są:

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury dzierżawy części nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z Dz. U z 2020r., poz. 1990 ze zm.).

4) Uczestnicy przetargu dokonują licytacji przy postąpieniu nie niższym niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).

5) Dzierżawcą części nieruchomości zostanie uczestnik przetargu, który zaoferował najwyższą cenę miesięcznego czynszu dzierżawnego, o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Do ustalonego w drodze przetargu czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

6) Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

7) Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W tym celu uczestnik przetargu winien wskazać nr rachunku bankowego, na który zostanie zwrócone wadium.

8)Wadium ulega przepadkowi, jeżeli uczestnik, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym miejscu i czasie.

9) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcę części nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Projekt umowy dzierżawy zawierający szczegółowe jej warunki, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.Ponadto zastrzega się, iż Starosta Kołobrzeski lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości bądź też w części w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Załączniki do niniejszego ogłoszenia dostępne są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 4-6, pok nr 9, po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną z pracownikiem prowadzącym przedmiotową sprawę lub na stronie internetowej: w zakładce Tablica ogłoszeń – Ogłoszenia Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Gryfitów 4-6, pod numerem telefonu (0-94) 35 301 60 wew. 247.Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzaniu przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1490 ze zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu można uzyskać na stronie w zakładce „Informacje o ochronie danych osobowych w witrynie".Kołobrzeg, dnia 26 lutego 2021r.

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
tel: XXXXXX160 wew. 247

Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: 1840/3186/OGW
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14238778

Mapa

Zachodniopomorskie, Kołobrzeg
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka inwestycyjna z rynku wtórnego na wynajem Kołobrzeg

nieruchomosci-zachodnio-pom-24.pl / 14238778


305 PLN

76 zł/m²
Kołobrzeg

Główne cechy:

 • Powierzchnia 4.00m²

Opis - Działka Inwestycyjna

STAROSTA KOŁOBRZESKI

Plac Ratuszowy 1

78-100 Kołobrzeg

GN.6845.00088.2020


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz zarządzenia nr 3/2021 Starosty Kołobrzeskiego z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kołobrzegu przy ul. Grochowskiej – dz. nr 153/1 obręb 13 miasto Kołobrzeg


STAROSTA KOŁOBRZESKI

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

na czas oznaczonyI. Opis nieruchomości:

Oznaczenie geodezyjne i powierzchnia nieruchomości:
Działka nr 153/1 o pow. 0,0391 ha obręb ewidencyjny nr 13 miasto Kołobrzeg

Nr księgi wieczystej:
KO1L/00041926/1 - prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu

Położenie i opis nieruchomości:
Przedmiotem dzierżawy jest teren o pow. 4 m2 (2mx2m) stanowiący część działki Skarbu Państwa oznaczonej nr 153/1 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 13 miasto Kołobrzeg - z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży produktów sezonowych (cele handlowe). Teren przeznaczony do dzierżawy zlokalizowany jest bezpośrednio przy kiosku handlowym przy ul. Grochowskiej.

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
Dla działki nr 153/1 obręb 13 miasto Kołobrzeg brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej w Kołobrzegu – działka nr 153/1 obręb 13 miasto Kołobrzeg leży na terenie oznaczonym symbolem „MW12” – teren o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami towarzyszącymi. W kierunkach rozwoju, którego zapisano, iż jest to teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz mieszkaniowo-usługowej i oświatowej, z możliwością uzupełnienia terenu o następujące preferowane funkcje: mieszkaniową wielorodzinną, usługową, gastronomiczną, rekreacyjno-sportową, usługową-oświatową; gdzie należy dążyć do rewitalizacji zabudowy zgodnie z wytycznymi zapisanymi w ustaleniach ogólnych studium.

Cena wywoławczego miesięcznego czynszu dzierżawnego:
305,00 zł
(słownie: trzysta pięć złotych i 00/100 )
Do ustalonego w drodze przetargu czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%

Forma władania:
Dzierżawa na czas oznaczony od dnia 01 maja 2021r. do dnia 31 sierpnia 2021r.

Termin wnoszenia opłat:
Do dnia 25 każdego miesiąca za dany miesiąc.

Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 31 marca 2021 r. o godz. 10.00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy Placu Ratuszowym 1 – pokój nr 15.

Obciążenia nieruchomości:
brak

Dodatkowe informacje:
Wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości i opłatami lokalnymi ponosić będzie dzierżawca.

Wysokość wadium:
61,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt jeden złotych i 00/100)

Wysokość postąpienia:
Nie niższe niż 1% ceny wywoławczej, tj. 10,00 zł
(słownie: dziesięć złotych i 00/100)II. Informacja dla uczestników przetargu:

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium nie później niż do dnia 25 marca 2021r., na rachunek Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu: BNP Paribas Bank Polska S.A., Oddział w Kołobrzegu nr 94 2030 XXXXXXXXXXXXXXXXX030

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na w/w rachunek.

2) Uczestnik przetargu okazuje dowód wpłaty wadium komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego otwarciem.

3) Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej dokumenty umożliwiające określenie ich tożsamości oraz zdolności do uczestnictwa w przetargu, a w szczególności:

- osoba fizyczna – ważny dokument potwierdzający tożsamość,

- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przeprowadzenia przetargu zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- osoba prawna – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przeprowadzenia przetargu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumenty potwierdzające tożsamość osób działających w imieniu osoby prawnej oraz ich umocowanie do dokonywania czynności związanych z uczestnictwem w przetargu w imieniu osoby prawnej (jeżeli nie wynika to bezpośrednio z odpisu z KRS),

- pełnomocnik – ważne pełnomocnictwo oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość.

Ponadto, uczestnicy przetargu zobowiązani są:

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury dzierżawy części nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z Dz. U z 2020r., poz. 1990 ze zm.).

4) Uczestnicy przetargu dokonują licytacji przy postąpieniu nie niższym niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).

5) Dzierżawcą części nieruchomości zostanie uczestnik przetargu, który zaoferował najwyższą cenę miesięcznego czynszu dzierżawnego, o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Do ustalonego w drodze przetargu czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

6) Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

7) Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W tym celu uczestnik przetargu winien wskazać nr rachunku bankowego, na który zostanie zwrócone wadium.

8)Wadium ulega przepadkowi, jeżeli uczestnik, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym miejscu i czasie.

9) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcę części nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Projekt umowy dzierżawy zawierający szczegółowe jej warunki, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.Ponadto zastrzega się, iż Starosta Kołobrzeski lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości bądź też w części w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Załączniki do niniejszego ogłoszenia dostępne są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 4-6, pok nr 9, po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną z pracownikiem prowadzącym przedmiotową sprawę lub na stronie internetowej: w zakładce Tablica ogłoszeń – Ogłoszenia Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Gryfitów 4-6, pod numerem telefonu (0-94) 35 301 60 wew. 247.Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzaniu przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1490 ze zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu można uzyskać na stronie w zakładce „Informacje o ochronie danych osobowych w witrynie".Kołobrzeg, dnia 26 lutego 2021r.

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
tel: XXXXXX160 wew. 247


Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: 1840/3186/OGW
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14238778