• Nieruchomości woj. Zachodniopomorskie

110 560 PLN (97 PLN/m²) na sprzedaż

Stargard (Zachodniopomorskie)
Brak zdjęcie dla tego ogłoszenia

Działka budowlana

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia1143.00m²
 • Rodzaj Działka budowlana
 • Cena 110 560 PLN
 • MiastoStargard
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

Stargard, dnia 26.03.2021 r.

NN.II.6840.71-8.2019.PJ4STAROSTA STARGARDZKI


działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)


ogłasza szósty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Skarbu Państwa


1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka 198/2 o powierzchni 0,1143 ha, symbol klasoużytku – RIVa, położona w obrębie ewidencyjnym 16 miasta Stargard, wraz z udziałem 12/100 w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem działki 198/9 – dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SZ1T/00116069/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110 560,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt 00/100). Składa się na to cena działki nr 198/2 wynosząca 96 880,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt) oraz cena udziału 12/100 części wynosząca 13 680,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt 00/100).

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Wysokość wadium wynosi 11 056,00 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy pięćdziesiąt sześć 00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka 198/3 o powierzchni 0,1151 ha, symbol klasoużytku – RIVa, położona w obrębie ewidencyjnym 16 miasta Stargard, wraz z udziałem 12/100 w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem działki 198/9 – dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SZ1T/00116069/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 126 960,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 00/100). Składa się na to cena działki nr 198/3 wynosząca 113 280,00 zł (słownie złotych: sto trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) oraz cena udziału 12/100 części wynosząca 13 680,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt 00/100).

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Wysokość wadium wynosi 12 696,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć 00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka 198/4 o powierzchni 0,1167 ha, symbol klasoużytku – RIVa, położona w obrębie ewidencyjnym 16 miasta Stargard, wraz z udziałem 12/100 w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem działki 198/9 – dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SZ1T/00116069/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 128 560,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt 00/100). Składa się na to cena działki nr 198/4 wynosząca 114 880,00 zł (słownie złotych: sto czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) oraz cena udziału 12/100 części wynosząca 13 680,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt 00/100).

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Wysokość wadium wynosi 12 856,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć 00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka 198/5 o powierzchni 0,1166 ha, symbol klasoużytku – RIVa, położona w obrębie ewidencyjnym 16 miasta Stargard, wraz z udziałem 12/100 w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem działki 198/9 – dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SZ1T/00116069/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 128 560,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt 00/100). Składa się na to cena działki nr 198/5 wynosząca 114 880,00 zł (słownie złotych: sto czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt 00/100) oraz cena udziału 12/100 części wynosząca 13 680,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt 00/100).

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Wysokość wadium wynosi 12 856,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć 00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka 198/6 o powierzchni 0,1180 ha, symbol klasoużytku – RIVa, położona w obrębie ewidencyjnym 16 miasta Stargard, wraz z udziałem 13/100 w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem działki 198/9 – dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SZ1T/00116069/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 130 980,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt 00/100). Składa się na to cena działki nr 198/6 wynosząca 116 160,00 zł (słownie złotych: sto szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt 00/100) oraz cena udziału 13/100 części wynosząca 14 820,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia 00/100).

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Wysokość wadium wynosi 13 098,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt osiem 00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Przeznaczenie nieruchomości:

Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/9, położone w obrębie 16 miasta Stargard, wchodzą w zakres terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącym terenu w rejonie ulic: Niepodległości, Majora Hubala, 5 Marca, Armii Krajowej, Leona Kruczkowskiego, przyjętym przez Radę Miejską w Stargardzie Szczecińskim w dniu 29 października 2007 r. uchwałą Nr XIV/113/2007 (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28.12.2007 r. Nr 129, poz. 2699), zmienionym uchwałą Nr XXVI/277/08 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w dniu 25 listopada 2008 r. (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.01.2009 r. Nr 2, poz. 8), zgodnie z którym działki nr 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, zlokalizowane są na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol MM/MN.42, działka nr 198/9 w liniach wydzielenia wewnętrznego przeznaczonego pod urządzenie drogi obsługującej dojazd do posesji na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol MM/MN.42/2.Opis nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane. Dostęp do drogi publicznej tj. ulicy Spółdzielczej oznaczonej numerem 221/5 odbywać się będzie poprzez działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 198/10, stanowiącą własność Skarbu Państwa oraz drogę dojazdową oznaczoną numerem 221/3, stanowiącą własność Gminy - Miasta Stargard. Dostęp do drogi dojazdowej odbywać się będzie na zasadzie służebności gruntowej, która zostanie ustanowiona dla rzecz każdego właściciela nowo nabytej nieruchomości przy zawarciu aktu notarialnego.

Działka oznaczona numerem 198/10 przeznaczona jest na powiększenie pasa drogowego działki oznaczonej numerem 221/3. Jest to działka o kształcie regularnym prostokątnym, bez wykonanego utwardzenia terenu. Działka oznaczona numerem 198/9 została wydzielona jako droga wewnętrzna służąca do skomunikowania działek 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8. Działka nie posiada wykonanego utwardzenia terenu. Na działce znajduje się słup energetyczny. Konfiguracja terenu płaska. Nieruchomości o kształcie regularnym prostokątnym, niezagospodarowane, nieogrodzone, porośnięte roślinnością trawiastą. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna. W bliskiej odległości, po stronie północno - wschodniej przebiega linia kolejowa relacji Szczecin-Poznań. Działki nie posiadają wykonanych przyłączy sieci technicznego uzbrojenia terenu.

W zasięgu znajdują się: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna. Przez działkę oznaczoną numerem 198/2 przebiega linia energetyczna.

Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w operacie szacunkowym stanowiącym podstawę do ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości, z którym można się zapoznać w siedzibie tut. Starostwa, przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie, pok. nr 205.Przetargi odbędą się w dniu 10 maja 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego

w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1, w Sali nr 103, odpowiednio w godzinach:

1. działka 198/2 – godz. 08.30,

2. działka 198/3 – godz. 09.00,

3. działka 198/4 – godz. 09.30,

4. działka 198/5 – godz. 10.00,

5. działka 198/6 – godz. 10.30.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30 marca 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg odbył się w dniu 08 czerwca 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Trzeci przetarg odbył się w dniu 24 sierpnia 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Czwarty przetarg odbył się w dniu 05 listopada 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Piąty przetarg odbył się w dniu 18 marca 2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.Pozostałe warunki przetargu:

1..Wadium w odpowiedniej, wyżej określonej wysokości powinno wpłynąć do dnia 05 maja 2021 r. na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX830 z odpowiednim dopiskiem:

„Wadium na działkę 198/2 obr. 16 miasta Stargard”,

„Wadium na działkę 198/3 obr. 16 miasta Stargard”,

„Wadium na działkę 198/4 obr. 16 miasta Stargard”,

„Wadium na działkę 198/5 obr. 16 miasta Stargard”,

„Wadium na działkę 198/6 obr. 16 miasta Stargard”.

2. Warunkiem udziału przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

- dowodu wniesienia wadium,

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,

a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

3. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu z zastrzeżeniem, że dniem zwrotu wadium jest dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu Stargardzkiego.

4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

5. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości. Granice nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży przyjmuje się zgodnie ze stanem ujawnionym na mapach ewidencji gruntów i budynków.

7. Oględzin nieruchomości należy dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod tel. 91/48 04 929.

8. Wylicytowania cena nabycia nieruchomości powinna być wpłacona na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX293 najpóźniej na trzy dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

9. Protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Odmowa podpisania protokołu będzie jednoznaczna z odmową zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości i skutkować będzie przepadkiem wadium.

10. Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

11. Starosta Stargardzkiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

na stronie internetowejDodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

w Stargardzie, przy ul. Skarbowej 1, pokój nr 205, tel. 91/48 04 929;

e-mail:Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
tel: 91/48 04 929

Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: 29458/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14278787

Mapa

Zachodniopomorskie, Stargard
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX929
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka budowlana z rynku wtórnego na sprzedaż Stargard

nieruchomosci-zachodnio-pom-24.pl / 14278787


110 560 PLN

97 zł/m²
Stargard

AMK Portal

+48914804929

Główne cechy:

 • Powierzchnia 1143.00m²

Opis - Działka Budowlana

Stargard, dnia 26.03.2021 r.

NN.II.6840.71-8.2019.PJ4STAROSTA STARGARDZKI


działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)


ogłasza szósty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Skarbu Państwa


1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka 198/2 o powierzchni 0,1143 ha, symbol klasoużytku – RIVa, położona w obrębie ewidencyjnym 16 miasta Stargard, wraz z udziałem 12/100 w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem działki 198/9 – dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SZ1T/00116069/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110 560,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt 00/100). Składa się na to cena działki nr 198/2 wynosząca 96 880,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt) oraz cena udziału 12/100 części wynosząca 13 680,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt 00/100).

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Wysokość wadium wynosi 11 056,00 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy pięćdziesiąt sześć 00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka 198/3 o powierzchni 0,1151 ha, symbol klasoużytku – RIVa, położona w obrębie ewidencyjnym 16 miasta Stargard, wraz z udziałem 12/100 w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem działki 198/9 – dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SZ1T/00116069/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 126 960,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 00/100). Składa się na to cena działki nr 198/3 wynosząca 113 280,00 zł (słownie złotych: sto trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) oraz cena udziału 12/100 części wynosząca 13 680,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt 00/100).

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Wysokość wadium wynosi 12 696,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć 00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka 198/4 o powierzchni 0,1167 ha, symbol klasoużytku – RIVa, położona w obrębie ewidencyjnym 16 miasta Stargard, wraz z udziałem 12/100 w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem działki 198/9 – dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SZ1T/00116069/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 128 560,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt 00/100). Składa się na to cena działki nr 198/4 wynosząca 114 880,00 zł (słownie złotych: sto czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) oraz cena udziału 12/100 części wynosząca 13 680,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt 00/100).

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Wysokość wadium wynosi 12 856,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć 00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka 198/5 o powierzchni 0,1166 ha, symbol klasoużytku – RIVa, położona w obrębie ewidencyjnym 16 miasta Stargard, wraz z udziałem 12/100 w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem działki 198/9 – dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SZ1T/00116069/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 128 560,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt 00/100). Składa się na to cena działki nr 198/5 wynosząca 114 880,00 zł (słownie złotych: sto czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt 00/100) oraz cena udziału 12/100 części wynosząca 13 680,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt 00/100).

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Wysokość wadium wynosi 12 856,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć 00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka 198/6 o powierzchni 0,1180 ha, symbol klasoużytku – RIVa, położona w obrębie ewidencyjnym 16 miasta Stargard, wraz z udziałem 13/100 w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem działki 198/9 – dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SZ1T/00116069/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 130 980,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt 00/100). Składa się na to cena działki nr 198/6 wynosząca 116 160,00 zł (słownie złotych: sto szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt 00/100) oraz cena udziału 13/100 części wynosząca 14 820,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia 00/100).

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Wysokość wadium wynosi 13 098,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt osiem 00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Przeznaczenie nieruchomości:

Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/9, położone w obrębie 16 miasta Stargard, wchodzą w zakres terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącym terenu w rejonie ulic: Niepodległości, Majora Hubala, 5 Marca, Armii Krajowej, Leona Kruczkowskiego, przyjętym przez Radę Miejską w Stargardzie Szczecińskim w dniu 29 października 2007 r. uchwałą Nr XIV/113/2007 (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28.12.2007 r. Nr 129, poz. 2699), zmienionym uchwałą Nr XXVI/277/08 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w dniu 25 listopada 2008 r. (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.01.2009 r. Nr 2, poz. 8), zgodnie z którym działki nr 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, zlokalizowane są na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol MM/MN.42, działka nr 198/9 w liniach wydzielenia wewnętrznego przeznaczonego pod urządzenie drogi obsługującej dojazd do posesji na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol MM/MN.42/2.Opis nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane. Dostęp do drogi publicznej tj. ulicy Spółdzielczej oznaczonej numerem 221/5 odbywać się będzie poprzez działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 198/10, stanowiącą własność Skarbu Państwa oraz drogę dojazdową oznaczoną numerem 221/3, stanowiącą własność Gminy - Miasta Stargard. Dostęp do drogi dojazdowej odbywać się będzie na zasadzie służebności gruntowej, która zostanie ustanowiona dla rzecz każdego właściciela nowo nabytej nieruchomości przy zawarciu aktu notarialnego.

Działka oznaczona numerem 198/10 przeznaczona jest na powiększenie pasa drogowego działki oznaczonej numerem 221/3. Jest to działka o kształcie regularnym prostokątnym, bez wykonanego utwardzenia terenu. Działka oznaczona numerem 198/9 została wydzielona jako droga wewnętrzna służąca do skomunikowania działek 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8. Działka nie posiada wykonanego utwardzenia terenu. Na działce znajduje się słup energetyczny. Konfiguracja terenu płaska. Nieruchomości o kształcie regularnym prostokątnym, niezagospodarowane, nieogrodzone, porośnięte roślinnością trawiastą. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna. W bliskiej odległości, po stronie północno - wschodniej przebiega linia kolejowa relacji Szczecin-Poznań. Działki nie posiadają wykonanych przyłączy sieci technicznego uzbrojenia terenu.

W zasięgu znajdują się: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna. Przez działkę oznaczoną numerem 198/2 przebiega linia energetyczna.

Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w operacie szacunkowym stanowiącym podstawę do ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości, z którym można się zapoznać w siedzibie tut. Starostwa, przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie, pok. nr 205.Przetargi odbędą się w dniu 10 maja 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego

w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1, w Sali nr 103, odpowiednio w godzinach:

1. działka 198/2 – godz. 08.30,

2. działka 198/3 – godz. 09.00,

3. działka 198/4 – godz. 09.30,

4. działka 198/5 – godz. 10.00,

5. działka 198/6 – godz. 10.30.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30 marca 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg odbył się w dniu 08 czerwca 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Trzeci przetarg odbył się w dniu 24 sierpnia 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Czwarty przetarg odbył się w dniu 05 listopada 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Piąty przetarg odbył się w dniu 18 marca 2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.Pozostałe warunki przetargu:

1..Wadium w odpowiedniej, wyżej określonej wysokości powinno wpłynąć do dnia 05 maja 2021 r. na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX830 z odpowiednim dopiskiem:

„Wadium na działkę 198/2 obr. 16 miasta Stargard”,

„Wadium na działkę 198/3 obr. 16 miasta Stargard”,

„Wadium na działkę 198/4 obr. 16 miasta Stargard”,

„Wadium na działkę 198/5 obr. 16 miasta Stargard”,

„Wadium na działkę 198/6 obr. 16 miasta Stargard”.

2. Warunkiem udziału przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

- dowodu wniesienia wadium,

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,

a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

3. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu z zastrzeżeniem, że dniem zwrotu wadium jest dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu Stargardzkiego.

4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

5. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości. Granice nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży przyjmuje się zgodnie ze stanem ujawnionym na mapach ewidencji gruntów i budynków.

7. Oględzin nieruchomości należy dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod tel. 91/48 04 929.

8. Wylicytowania cena nabycia nieruchomości powinna być wpłacona na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX293 najpóźniej na trzy dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

9. Protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Odmowa podpisania protokołu będzie jednoznaczna z odmową zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości i skutkować będzie przepadkiem wadium.

10. Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

11. Starosta Stargardzkiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

na stronie internetowejDodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

w Stargardzie, przy ul. Skarbowej 1, pokój nr 205, tel. 91/48 04 929;

e-mail:Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
tel: 91/48 04 929


Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: 29458/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14278787