• Nieruchomości woj. Zachodniopomorskie

2 060 496 PLN (1 251 PLN/m²) na sprzedaż

Białogard (Zachodniopomorskie)

Lokal biurowy

 • Pokoje1
 • Łazienki-
 • Powierzchnia1647.00m²
 • Rodzaj Lokal biurowy
 • Cena 2 060 496 PLN
 • MiastoBiałogard
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

Białogard, dnia 16 listopada 2021 roku


GN.6840.1.8.2021.AGStarosta Białogardzki


na podstawie art. 4 pkt 9 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa

własności nieruchomości Skarbu Państwa.1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki ewidencyjnej nr 365 o powierzchni 0,1552 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 17 miasta Białogard, przy ul. Staromiejskiej 35, zabudowanej:

- budynkiem administracyjnym o powierzchni użytkowej 1 647,00 m2 (nr 457),

- budynkiem - wiatą na kojce dla psów o powierzchni użytkowej 42,18 m2 (nr 1332); nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr KO1B/00018585/8, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białogardzie.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard, zatwierdzonym uchwałą nr XLVII/396/06 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 27 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 1667 oraz z 2020 r. poz. 3830 i 3831) nieruchomość położona jest w podstrefie funkcjonalno - przestrzennej C1 i oznaczona jest symbolami 13Ua,U oraz 12ZP,Kp - tereny zabudowy usług administracji i usługowej, tereny parkingów, tereny zieleni urządzonej (parki, skwery zieleńce); Starosta Białogardzki w dniu 13 lipca 2021 roku wystąpił do Burmistrza Białogardu z wnioskiem o zmianę zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard dla przedmiotowej nieruchomości - na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług; aktualnie wniosek oczekuje na rozpoczęcie postępowania mającego na celu wprowadzenia zmiany w miejscowym planie.3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 060 496,- zł (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć 00/100), w tym:

- wartość gruntu - 141 667,- zł,

- wartość budynku administracyjnego - 1 870 915,- zł,

- wartość budynku kojców dla psów - 47 914,- zł.

Cena podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.).4. Forma zbycia - przetarg ustny nieograniczony.5. Termin i sposób zapłaty ceny nieruchomości - cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.6. Przetarg odbędzie się w dniu 4 lutego 2022 roku o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białogardzie przy Placu Wolności 16-17 w pokoju nr 002. W czasie trwania pandemii istnienie możliwość uczestniczenia w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Chęć uczestniczenia w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej należy zgłosić pracownikowi Starostwa Powiatowego minimum 7 dni przed przetargiem pod numerem telefonu podanym w ust. 14 oraz we wiadomości e-mail. We wiadomości elektronicznej należy podać niezbędne dane umożliwiające weryfikację osoby uczestniczącej w przetargu tj. imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. Uczestnik przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnia we własnym zakresie sprzęt komputerowy pozwalający uczestnictwo w przetargu. Pracownik Starostwa Powiatowego prześle osobie zgłoszonej do uczestnictwa w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej niezbędne informacje pozwalające na uczestnictwo w przetargu. Zastrzega się możliwość korzystania z różnych platform komunikacji elektronicznej.7. Osoba zamierzająca wziąć udział w przetargu obowiązana jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 104 000,00 zł (sto cztery tysiące 00/100) - najpóźniej do dnia 31 stycznia 2022 roku - na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Białogardzie nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX453 Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Na dowodzie powinna być oznaczona nieruchomość, której dotyczy wniesione wadium, imię i nazwisko osoby zamierzającej wziąć udział w przetargu oraz jej numer telefonu.8. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym; wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 21 000,00 zł, co stanowi 1% ceny nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.10. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zasadach i w sytuacjach określonych w tej ustawie. Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę - przyrzeczenie wydania wyżej wymienionego zezwolenia.11. Koszty notarialne ponosi w całości nabywca.12. Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu zawarcia umowy, Starosta Białogardzki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.13. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, Starosta Białogardzki nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może zlecić Starosta Białogardzki na koszt nabywcy. Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości, w tym: powierzchnia, granice i dostęp do dróg publicznych.14. W Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Białogardzie, Plac Wolności 16-17 - pokój nr 307 można zapoznać się z dokumentacją techniczną dotyczącą nieruchomości oraz pod numerem tel. XXXXXXXXX-05 można uzyskać dodatkowe informacje o przetargu.Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Białogardzie
tel: XXXXXX905Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: 8545/3186/OOS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14563803
 • Liczba pokoi: 1

Mapa

Zachodniopomorskie, Białogard
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX905
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Lokal biurowy z rynku wtórnego na sprzedaż Białogard

nieruchomosci-zachodnio-pom-24.pl / 14563803

Zdjęcie ogłoszenia -

2 060 496 PLN

1 251 zł/m²
Białogard

AMK Portal

+48943120905

Główne cechy:

 • Powierzchnia 1647.00m²
 • Pokoje 1

Opis - Lokal biurowy

Białogard, dnia 16 listopada 2021 roku


GN.6840.1.8.2021.AGStarosta Białogardzki


na podstawie art. 4 pkt 9 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa

własności nieruchomości Skarbu Państwa.1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki ewidencyjnej nr 365 o powierzchni 0,1552 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 17 miasta Białogard, przy ul. Staromiejskiej 35, zabudowanej:

- budynkiem administracyjnym o powierzchni użytkowej 1 647,00 m2 (nr 457),

- budynkiem - wiatą na kojce dla psów o powierzchni użytkowej 42,18 m2 (nr 1332); nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr KO1B/00018585/8, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białogardzie.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard, zatwierdzonym uchwałą nr XLVII/396/06 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 27 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 1667 oraz z 2020 r. poz. 3830 i 3831) nieruchomość położona jest w podstrefie funkcjonalno - przestrzennej C1 i oznaczona jest symbolami 13Ua,U oraz 12ZP,Kp - tereny zabudowy usług administracji i usługowej, tereny parkingów, tereny zieleni urządzonej (parki, skwery zieleńce); Starosta Białogardzki w dniu 13 lipca 2021 roku wystąpił do Burmistrza Białogardu z wnioskiem o zmianę zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard dla przedmiotowej nieruchomości - na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług; aktualnie wniosek oczekuje na rozpoczęcie postępowania mającego na celu wprowadzenia zmiany w miejscowym planie.3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 060 496,- zł (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć 00/100), w tym:

- wartość gruntu - 141 667,- zł,

- wartość budynku administracyjnego - 1 870 915,- zł,

- wartość budynku kojców dla psów - 47 914,- zł.

Cena podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.).4. Forma zbycia - przetarg ustny nieograniczony.5. Termin i sposób zapłaty ceny nieruchomości - cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.6. Przetarg odbędzie się w dniu 4 lutego 2022 roku o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białogardzie przy Placu Wolności 16-17 w pokoju nr 002. W czasie trwania pandemii istnienie możliwość uczestniczenia w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Chęć uczestniczenia w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej należy zgłosić pracownikowi Starostwa Powiatowego minimum 7 dni przed przetargiem pod numerem telefonu podanym w ust. 14 oraz we wiadomości e-mail. We wiadomości elektronicznej należy podać niezbędne dane umożliwiające weryfikację osoby uczestniczącej w przetargu tj. imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. Uczestnik przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnia we własnym zakresie sprzęt komputerowy pozwalający uczestnictwo w przetargu. Pracownik Starostwa Powiatowego prześle osobie zgłoszonej do uczestnictwa w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej niezbędne informacje pozwalające na uczestnictwo w przetargu. Zastrzega się możliwość korzystania z różnych platform komunikacji elektronicznej.7. Osoba zamierzająca wziąć udział w przetargu obowiązana jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 104 000,00 zł (sto cztery tysiące 00/100) - najpóźniej do dnia 31 stycznia 2022 roku - na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Białogardzie nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX453 Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Na dowodzie powinna być oznaczona nieruchomość, której dotyczy wniesione wadium, imię i nazwisko osoby zamierzającej wziąć udział w przetargu oraz jej numer telefonu.8. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym; wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 21 000,00 zł, co stanowi 1% ceny nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.10. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zasadach i w sytuacjach określonych w tej ustawie. Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę - przyrzeczenie wydania wyżej wymienionego zezwolenia.11. Koszty notarialne ponosi w całości nabywca.12. Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu zawarcia umowy, Starosta Białogardzki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.13. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, Starosta Białogardzki nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może zlecić Starosta Białogardzki na koszt nabywcy. Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości, w tym: powierzchnia, granice i dostęp do dróg publicznych.14. W Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Białogardzie, Plac Wolności 16-17 - pokój nr 307 można zapoznać się z dokumentacją techniczną dotyczącą nieruchomości oraz pod numerem tel. XXXXXXXXX-05 można uzyskać dodatkowe informacje o przetargu.Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Białogardzie
tel: XXXXXX905Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)


Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: 8545/3186/OOS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14563803
 • Liczba pokoi: 1